Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Administratora danych ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów KJF sp.z o.o., z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 8 lok. 307,15-703 Białystok, KRS : 0000679262

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://apartamenty-kjf.pl jest spółka KJF sp.z o.o., z siedzibą w Białymstoku, adres do korespondencji: ul. Zwycięstwa 8 lok. 307, 15-703 Białystok; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679262 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9662112547; REGON: 367334343; adres poczty elektronicznej: familyapartament.bialystok@gmail.com zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta; są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby poprawiane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Cele zakres zbierania danych, podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta.

2.2. Możliwe cele, zakres zbierania danych i podstawy ich przetwarzania

2.2.1. W celu prawidłowej realizacji umowy najmu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) telefon kontaktowy,
d) adres zamieszkania,
e) numer PESEL.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy.

2.2.2. W celu kontaktu z Klientem poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię,
b) adres e-mail,
c) inne dane jeżeli zostały podane przez Klienta w polu formularza kontaktowego „inne”.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2.2.3. W celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) adres zamieszkania,
d) telefon kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2.2.4. W celu wykonania wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) telefon kontaktowy,
d) adres zamieszkania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

2.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów oraz obszar przetwarzania danych osobowych.

W swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator może przekazać dane osobowe Klientów następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi księgowe (w przypadku wystawienia faktur VAT), podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym obsługę prawną Administratora, firmom kurierskim i operatorom pocztowym (w przypadku wysyłania dokumentów na życzenie Klienta na wskazany przez niego adres), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (w przypadku dokonania płatności za ich pośrednictwem).
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator może być zobowiązany do przekazania dane osobowe Klientów także innym podmiotom. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych Administrator analizuje bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

4.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Uprawnienia podmiotów danych

5.1. W zależności od podstawy przetwarzania Klient ma różne prawa.

5.1.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody Klient ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych,
b) otrzymywania ich kopii
c) oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ma prawo do:
d) do sprostowania danych,
e) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych,
g) ograniczenia przetwarzania danych,
h) wniesienia sprzeciwu,
i) przenoszenia danych.

5.1.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora Klient ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych,
b) otrzymywania ich kopii

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ma prawo do:

c) sprostowania danych,
d) usunięcia danych,
e) przenoszenia danych,
f) ograniczenia przetwarzania danych.

Administrator szanuje prawa Klientów wynikające z przepisów prawa i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazane wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może, po dokonaniu wnikliwej analizy, zgodnie z prawem odmówić Klientowi ich spełnienia.
Jeżeli Klient uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora lub w celu kontaktu (formularz kontaktowy), zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora lub w celu kontaktu (formularz kontaktowy), osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy działalności Administratora w tym działalności na stronie internetowej Administratora https://apartamenty-kjf.pl.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.